Home

Bekijk de autosave


mapping and creating the future

“The treasure of unity is found by those who look within” – Rumi

We leven in een tijd die om verandering lijkt te vragen. De wereld is mondialer dan ooit, de wereldbevolking is expansief gegroeid, de aarde zelf raakt uitgeput en lijkt te protesteren en de maatschappelijke en economische systemen zijn waarschijnlijk in hun nadagen. Het is een tijd van chaos, van niet-weten, maar ook een tijd met de potentie van vernieuwing. De Corona-crisis of welke crisis dan ook, is een testcase, die laat zien waar onze uitdagingen liggen. Er lijkt op elk niveau nieuw leiderschap nodig, dat vanuit liefde, verbinding en vertrouwen en vanuit een ruimer bewustzijn opereert.

Een nieuwe wereld begint bij onszelf.

We zijn onbewust, collectief, en generaties lang verstrikt in overtuigingen die ons beperken. Er vinden wereldwijd positieve en negatieve bewegingen plaats. De negatieve bewegingen zorgen voor de uitvergroting van tegenstellingen. De positieve omarmen het integrale denken vanuit onvoorwaardelijkheid. Het zien van het ongeziene. Juist dan zal ons pad vrij zijn voor een evolutionaire ontwikkeling in een wereld waarin het leven veilig, verbindend en duurzaam is, met technologie die verantwoord wordt toegepast, met politieke en economische systemen die ons ondersteunen, met zorg voor de natuur en met onderwijs dat vrije kinderen opleidt.

Alles is energie

We kunnen door meditatie stap voor stap ons bewustzijn verruimen waardoor we ontvankelijk worden voor vernieuwende inzichten over ons eigen en het collectieve functioneren (gedrag en overtuigingen). We kunnen ons bevrijden van oude overtuigingen en vanuit een waarnemende blik naar onszelf en de wereld kijken. Zodoende vergroten we de potentie tot heling van ons eigen leven en zijn we een innovatieve kracht voor iedereen om ons heen.

Hoe meer mensen hieraan werken, hoe meer effect dit zal hebben op ons sociale, maatschappelijke en economische bestel.

Samen creëren en vermenigvuldigen. Caring and sharing.

We live in a time that seems to require change. The world is more global than ever, the world’s population has grown expansively, the Earth itself is becoming exhausted and appears to be protesting, and the social and economic systems are likely in their twilight years. It is a time of chaos, of not knowing, but also a time with the potential for innovation. The Corona crisis or any other crisis is a test case that shows where our challenges lie. New leadership seems to be needed at every level, which operates from love, connection and trust and from a vaste consciousness.

A new world starts with us

We are unconsciously, collectively, for generations trapped in beliefs that limit us. Positive and negative movements are taking place worldwide. The negative movements ensure the magnification of contradictions. The positive ones embrace integral thinking from unconditionality. Seeing the unseen. Just then, our path will be clear for evolutionary development in a world where life is safe, connecting and sustainable, with technology that is applied responsibly, with political and economic systems that support us, with care for nature, and with schools that educates free children.

Everything is energy

Through meditation we can gradually expand our consciousness, so that we become receptive to innovative insights about our own and collective functioning (behaviour and beliefs). We can free ourselves from old beliefs and look at ourselves and the world from a perceiving point of view. In this way we increase the healing potential of our own lives and we are an innovative force for everyone around us.

The more people work on this, the more effect it will have on our social, societal and economic system.


Mapping the future


Door met een groep (een innovatie lab) een proces van meditatie, inquiry, creatie en presencing, aan te gaan, maken we in onszelf ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen: Mapping the future – een toekomst waar we allemaal deel van uitmaken en waarvoor we met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Een innovatie lab bestaat uit 6 – 8 deelnemers die elke 2 weken en om te beginnen 8 keer bij elkaar komt. De bijeenkomsten zijn online en duren ongeveer 2 uur. Ze zijn gericht op een thema (onderzoeksvraag) maar ook een open platform voor datgene wat in het moment speelt op persoonlijk en collectief niveau. Het is een plek waar we in en vanuit vertrouwen werken. We vormen een sangha of we doen aan teambuilding. De coherentie die in onszelf en onderling ontstaat, ondersteunt het veld van inzicht.

Deze video die ik op Facebook zag, deed me denken aan de oneindige ruimte van mogelijkheden: https://www.facebook.com/scatterdpearl/videos/309429673430133Studio Satellight

Locatie

Nervistraat 3
3822 EE Amersfoort

Contact

31 6 81478929
krijnie@krijnibeyen.nl

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag